photo

Science Organizing Committee (SOC)

 • Hisayoshi Yurimoto (Chair, ISAS/JAXA, Hokkaido Univ.)
 • Masaki Fujimoto (ISAS/JAXA, ELSI/TITech)
 • Shogo Tachibana (Hokkaido Univ.)
 • Kevin Righter (NASA/JSC, USA)
 • Keiko Nakamura-Messenger (NASA/JSC, USA)
 • Caroline Smith (NHM, UK)

Local Organizing Comittee (LOC)

Staffs of Astromaterials Science Research Group [ASRG]

 • Masanao Abe
 • Tatsuaki Okada
 • Toru Yada
 • Miwa Yoshitake
 • Kanako Sakamoto
 • Yuki Nakano
 • Toru Matsumoto
 • Noriyuki Kawasaki
 • Masahiro Nishimura
 • Kazuya Kumagai
 • Shigeo Matsui
 • Shoko Yamamoto

Back to Top